18/22 konkurs ofert na wynajem powierzchi pod stojące banery

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę miejsca pod reklamę

 Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213 t.j. z dnia 2021.12.01), Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:

 Przedmiotem postępowania przetargowego są:

2 miejsca (powierzchnie gruntu) na posadowienie reklam 1 planszowych przy płocie ul. Szylinga,

 Minimalna kwota czynszu najmu wielkopowierzchniowych banerów reklamowych dla:

− reklamy 1 planszowej – przy płocie przy ul. Szylinga wynosi 500 zł brutto z jedna reklamę zasilanie w energie elektryczną we własnym zakresie.

1. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.

2. Wynajmujący zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszelkich zezwoleń dotyczących montowanej reklamy przed przystąpieniem do jej montażu.

3. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem wynajmowanej reklam, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Wynajmujący.

4. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne specjalizujące się w reklamie zewnętrznej z uprawnieniami niezbędnymi do prowadzenia wyżej wymienionej działalności.

5. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: zam.pub@wspl.poznan.pl do dnia 10 marca 2022 r. do godz. 10.00

6. Dopuszczamy złożenie oferty w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę – reklama”.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga1.

8. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.

10. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.

11. Oferta powinna zawierać:

11.1. Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.

11.2. Wyciąg z rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.

11.3. W przypadku gdy oferent jest lub był Najemcą (Dzierżawcą) lokalu na terenie Przychodni zobowiązany jest złożyć zaświadczenie z potwierdzeniem z działu księgowości wynajmującego o nie zaleganiu z płatnościami czynszowymi.

11.4. Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),

11.5. Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.

18 – WYNAJEM POWOERZCHNI POD BANER

Ogłoszenie – wynajem reklam WSPL Poznań