2/21 Wynajem wolnych pomieszczeń 203

Poznań 16 marca 2021

 

 

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę wolnego pomieszczenia

 

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31), Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:

 

Przedmiotem postępowania przetargowego jest pomieszczenie wchodzące w skład zasobu nieruchomości położonej w WSPL w Poznaniu przy ul. Szylinga 1, gabinet nr 203 o powierzchni 14,6 m², przeznaczone na prowadzenie działalności medycznej.  

  

 1. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 2. Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu ustala w wysokości 1095, 00 zł brutto.
 3. W skład w/w opłat wchodzą koszty stałe i eksploatacyjne oraz opłaty za korzystanie z części wspólnych. NIE DOTYCZY REKLAM.
 4. Wszelkie koszty pozostałe związane z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości ponosić będzie Dzierżawca.
 5. Oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: zam.pub@wspl.info.pl do dnia
  25 marca 2021 r. do godz. 10.00.
 6. Dopuszcza się złożenie oferty w zamkniętej kopercie w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 „sekretariat” do dnia 25 marca 2021 do godz. 10.00 z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę pomieszczeń – gabinet 203”.
 7. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 9. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 10. Instrukcje złożenia oferty zamieszczono w siwz.

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1 pokój 351. tel. 261574421, 261574201. www.wspl.info.pl

Załączniki:

Ogłoszenie – wynajem pomieszczeń WSPL Poznań

2 – WYNAJEM POMIESZCZE 203