15/18 Dostawa ubrań i obuwia dla personelu medycznego

Poznań 28 marca 2018

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań
  • Adres do korespondencji Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1 60-782 Poznań
  • Konto bankowe: BGK 97 1130 1088 0001 3137 0720 0003
  • NIP: 778-13-43-849
  • REGON: 631259672
  • KRS: Sąd Rejonowy w Poznaniu nr 0000005572
  • Strona internetowa: wspl.info.pl
  • E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: pub@wspl.poznan.pl
  • WSPL Solna fax 261574422.
 • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i obuwia dla personelu  medycznego   w ilości i asortymencie szczegółowo określonym w załączniku do SIWZ, stanowiącym jednocześnie formularz asortymentowo – cenowy.
  • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
  • Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
  • Wymagania stawiane wykonawcy:
   • Wykonawca zobowiązany jest dołączyć katalog – zdjęcia wzoru z każdego asortymentu min. damskie 5 wzorów, męskie – 3 wzory. Warunek dopuszczający do postępowania.
   • W zakresie pakietu nr 1 -Wyroby mają być zgodne z aktualnie obowiązującymi Polskimi
   • W zakresie pakietu nr 2 wymagany jest Certyfikat zgodności z Polską Normą oraz przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
   • Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne /katalogi/ prospekty potwierdzające wymagania określone dla poszczególnych pakietów oraz po jednym zdjęciu (wzorze) każdego z oferowanych artykułów. W przypadku obuwia (obuwie – 1 para męskie i 1 – para damskie). Zdjęcia należy opisać (oznaczyć), którego pakietu i pozycji dotyczą.
   • Do pakietu 1, celem oceny jakości, należy dołączyć dodatkowo:
    • Wzór garsonki i garnituru męskiego rozmiar dowolny
    • Próbki koloru materiałów
   • Do pakietu 2, celem oceny jakości, należy dołączyć dodatkowo:
    • Po jednej parze obuwia męskiego i damskiego rozmiar dowolny
   • Dostarczenie tabeli rozmiarowej w rozbiciu na odzież damską, męską uwzględniającą indywidualne wymiary sylwetek – po podpisaniu umowy.
   • Dostarczenie tabeli rozmiarowej w rozbiciu na buty damskie, męskie uwzględniającą indywidualne wymiary sylwetek – pod podpisaniu umowy.
   • Zastrzegamy możliwość dopasowania części ubrań z różnych rozmiarów w układzie (np. żakiet Roz.40 spódnica Roz. 42).
   • Znak graficzny haftowany na kieszeni górnej
  • Zamawiający wymaga gwarancji i rękojmi jakości na oferowane wyroby w wymiarze co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia przekazania towaru do Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru.
  • Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu nieprzekraczalny termin usunięcia wady – do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
  • Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67.ust. 1 pkt. 7 w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy. Dotyczy zamówienia pojedynczych egzemplarzy asortymentowych.
  • Dostarczona odzież /obuwie powinna/y być wyprodukowana/ne z zachowaniem norm bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego.
  • Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko terminowo dostarczać przedmiot zamówienia do WSPL własnym transportem w zabezpieczonych opakowaniach oraz rozładować dostarczony materiał w przychodni.
  • Dostawa asortymentu pod dwa adresy: Solna 21 i Szylinga 1 – zgodnie z zamówieniem.
  • Zamawiający po terminie otwarcia ofert może wezwać Wykonawcę do przyjazdu umocowanego przedstawiciela wraz z dostarczeniem wzorów w celu oceny zgodności z siwz oferowanych materiałów.
 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  • Oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 (Sekretariat przychodni), w terminie do dnia 11.04.2018 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:30 do 14:30.
  • MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
  • Otwarcie ofert nastąpi w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 pokój 357 w dniu 11.04.2018 r. o godzinie 10:15.
 • OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
  • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria oceny.
  • Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, [odrębnie dla każdego z Pakietów], zgodnie z poniższymi kryteriami:

1

CENA

70 %

2

ILOŚĆ WZORÓW

10 %

3

JAKOŚĆ

20%

Załączniki:

ogloszenie

15-dostawa-ubran-roboczych

15_18-wyniki-zapytania-ofertowego