13/18 Zapytanie ofertowe – dostawa komputerów

Poznań 7 marca 2018

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 1. Solna 21

61-736 Poznań

Zapytanie  Ofertowe na dostawę komputerów.

ZAMAWIAJĄCY

 1. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań,
 2. Adres do korespondencji: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1 60-782 Poznań,
 3. Konto bankowe: BGK 97 1130 1088 0001 3137 0720 0003
 4. NIP: 778-13-43-849
 5. REGON: 631259672
 6. KRS: Sąd Rejonowy w Poznaniu nr 0000005572
 7. Strona internetowa: wspl.info.pl
 8. E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: pub@wspl.poznan.pl
 9. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 10. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 szt komputerów.
 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w złączniku do zapytania.
 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14 dni od podpisania umowy

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzach załączonychdo niniejszego zapytania.
 3. Załaczyć stosowny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
 4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 5. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 1. A. Szylinga 1

60-782 Poznań

do dnia 14 marca 2018 r. do godz. 10:00.

 1. Oferte można złozyc również za pośrednictwem poczty elektronicznej: pub@wspl.poznan.pl
 2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem wspl.info.pl
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: wspl.info.pl
 7. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

– cena – 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.wspl.info.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela pod numerem telefonu 261 574 201 oraz adresem email: zam.pub@wspl.poznan.pl lub informatyk@wspl.info.pl 

ZAŁĄCZNIKI:

13-dostawa-komputerow

specyfikacja-techniczna-dostawa-komputerow

protokol-z-otwarcia-ofert

13-18-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty