12/18 Konkurs ofert – lekarz stomatolog

Poznań 5 marca 2018

OGŁOSZENIE

w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie stomatologii zachowawczej

 Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z dnia 2016.10.07),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02),
 3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych
z zakresu Stomatologii oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:

 Udzielający Zamówienia:

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736  Poznań

 1. Przedmiot konkursu ofert:

Udzielanie świadczeń medycznych  na rzecz pacjentów WSPL SP ZOZ w Poznaniu
w zakresie: Stomatologii – zachowawczej.

Szczegółowo przedmiot konkursu i warunki wymagane przedstawione zostały w złączniku nr 3a – umowa Solna.

Okres obowiązywania umowy od 01.04.2018 – 31.12.2022 r.

 • Miejsce udzielania świadczeń

 Poradnia stomatologiczna WSPL SP ZOZ w Poznaniu Solna 21.

 1. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia:

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej (www.wspl.info.pl) oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu

 Obowiązki Oferenta

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie
z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z dnia 2016.10.07) oraz lekarze dentyści  posiadający kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2015.464 t.j. z dnia 2015.04.01 ), spełniający n/w wymogi:

 • Obligatoryjne:
  1. Posiadający dyplom lekarz dentysty,
  2. Posiadający czynne prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 1. Sposób przygotowania oferty
 2. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 3. Oferta winna być złożona w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z wymaganymi załącznikami  i dokumentami.
 4. Wszystkie dokumenty oferty muszą być podpisane, a kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
 5. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
 6. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: „Konkurs ofert – Stomatologia Solna”. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent powinien zadać wszelkie niezbędne, w tym zakresie pytania.
 7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od Oferenta są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.

VII. Warunki udzielania świadczeń:

 1. Świadczenia udzielane będą w Poradni Stomatologicznej Udzielającego Zamówienia – WSPL SP ZOZ w Poznaniu Solna 21 (szczegółowe warunki określa umowa).
 2. Udzielający Zamówienia z Przyjmującym Zamówienie będzie rozliczał się w sposób następujący: kwota zł wartości punktu określonego w umowie z NFZ na usługi stomatologiczne objęte niniejszą umową. Wartość tą Przyjmujący Zamówienie określa w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1).
 3. W stosunku do świadczeń zdrowotnych udzielanych w poradni stomatologicznej na ul. Solnej 21:
 • Przyjmujący Zamówienie powinien uwzględnić koszty materiałów, środków dezynfekcyjne, czystości i materiały do sterylizacji oraz koszty pracy techników protetycznych przy udzielaniu świadczeń w zakresie protetyki. Przyjmujący Zamówienie będzie odpowiedzialny za zakup we własnym zakresie i na własny koszt drobnego sprzętu medycznego i materiałów służących do wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych i protetycznych.
 • Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wyposażenia w n/w stosowny sprzęt i aparaturę medyczną w ilościach i asortymencie gwarantującym wykonanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z wymogami NFZ, spełniających wszelkie normy sanitarno – epidemiologiczne, w tym bieżące naprawy, przeglądy techniczne oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji sprzętu i aparatury medycznej, w szczególności;
  1. wstrząsarka do amalgamatu,
  2. endometr,
 • Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do bieżących naprawy, przeglądów technicznych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu gabinetu;
  1. unit stomatologiczny z asystorem oraz sprężarką,
  2. wstrząsarka do amalgamatu,
  3. lampa polimeryzacyjna,
  4. skaler,
  5. endometr,
 • Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do bieżących naprawy oraz serwisowania wyposażenia znajdującego się w gabinecie.
 • Dokumenty jakie powinien złożyć Oferent oraz warunki wymagane od Oferenta:
 1. Wypełniony Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem (załącznik nr 1).
 2. Kopię aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz.U. Nr 293, poz. 1729).
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz prawa wykonywania zawodu osób udzielających świadczeń będących przedmiotem konkursu.
 4. Oświadczenie Oferenta, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszych warunków.
 5. Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający czas pracy w wojskowych placówkach służby zdrowia bez względu na formę zatrudnienia.
 6. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

1.Na kryterium oceny złożonych ofert składać się będzie:

 • zaoferowanie najniższej wartość procentowa za którą lekarz stomatolog zobowiążę się do udzielania świadczeń zdrowotnych – 80%,
 • w trakcie specjalizacji stomatologicznej wymienionej w pkt V- 15%,
 • praca w wojskowej służbie zdrowia – 5%.
 1. W toku badania i oceny ofert Udzielający Zamówienia może żądać od Oferenta wyjaśnień
  i prowadzić negocjacje dotyczące treści złożonej oferty.
 2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1 CENA 80 %

CENA:

Wzór na obliczenie oceny w zakresie kryterium CENA:

P=Kx Wmin/W

gdzie:

P- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie dla kryterium CENA

K- maksymalna ilość punktów ustalona dla kryterium CENA – 90 pkt

W- cena rozpatrywanej oferty

Wmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert.

PRACA W WOJSKOWEJ SŁUŻBIE ZDROWIA:

Pracował lub pracuje –  10 %

Nie pracował – 0%

Razem:

P= CENA + PRACA W WOJSKOWEJ SŁUŻBIE ZDROWIA

 1. Miejsce i termin składania ofert.
 2. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w Sekretariacie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, w terminie do dnia 16 marca 2018 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30.
 3. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona w terminie nie późniejszym niż wyżej określony.
 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
 5. Celem dokonania zmian, bądź poprawek – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu.
 6. Dopuszczamy złożenie ofert w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.poznan.pl
 7. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
 8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań pokój 357, w dniu 16 marca 2018 r. o godzinie 10:05.
 9. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym
  w swojej
 10. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WSPL SP ZOZ
  w Poznaniu.
 11. Komisja konkursowa informuje oferenta na piśmie o odrzuceniu jego oferty jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 12. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu w terminie związania z ofertą.

 XII. Termin związania ofertą.

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z dnia 2016.10.07), oraz art. 152 i 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02), oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji  Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później  jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z dnia 2016.10.07) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02), oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do  Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu  postępowania.

Załączniki:

ogloszenie

12-konkurs-ofert-stomatolog-solna