11_17 Konkurs ofert świadczenia zdrowotne -lekarz stomatolog

Poznań 17 marca 2017

OGŁOSZENIE

w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie stomatologii

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (,
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (),
 3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu Stomatologii oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:

 1. Udzielający Zamówienia:

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań

 1. Przedmiot konkursu ofert:

Udzielanie świadczeń medycznych  na rzecz pacjentów WSPL SP ZOZ w Poznaniu w zakresie stomatologii – zachowawczej .

Szczegółowo przedmiot konkursu i warunki wymagane przedstawione zostały w złączniku nr 3 – umowa.

Okres obowiązywania umowy od ………………….. – ………… r.

 • Miejsce udzielania świadczeń

Poradnia stomatologiczna WSPL SP ZOZ w Poznaniu, Szylinga 1.

 1. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia:

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 17 marca 2017 r. na stronie internetowej (www.wspl.info.pl) oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu

 1. Obowiązki Oferenta

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz lekarze dentyści posiadający kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152 z późn. zmianami), spełniający n/w wymogi:

 1. Obligatoryjne:
 1. Posiadający dyplom lekarz dentysty,
 2. Posiadający czynne prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 1. Fakultatywne dla lekarza specjalisty obligatoryjnie:
 • . będący w trakcie specjalizacji w n/w dziedzinach ogólno stomatologiczna – lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub chirurgii stomatologicznej, lub lekarz posiadający specjalizację 2 stopnia w tych dziedzinach,
 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 2. Oferta winna być złożona w formie pisemnej w języku polskimna formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami.
 3. Wszystkie dokumenty oferty muszą być podpisane, a kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
 4. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
 5. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: „Konkurs ofert – Stomatologia”. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent powinien zadać wszelkie niezbędne, w tym zakresie pytania.
 6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od Oferenta są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.

VII. Warunki udzielania świadczeń:

 1. Świadczenia udzielane będą w Poradni Stomatologicznej Udzielającego Zamówienia – WSPL SP ZOZ w Poznaniu Szylinga 1 (szczegółowe warunki określa umowa).
 2. Udzielający Zamówienia z Przyjmującym Zamówienie będzie rozliczał się w sposób następujący: % od wartości punktu określonego w umowie z NFZ na usługi stomatologiczne objęte niniejszą umową. Wartość tą Przyjmujący Zamówienie określa w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1). Przy usługach komercyjnych będzie to wysokość % stawki jaką otrzyma Udzielający zamówienie za wykonana usługę.
 • Dokumenty jakie powinien złożyć Oferent oraz warunki wymagane od Oferenta:
 • Wypełniony Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem (załącznik nr 1).
 • Kopię dokumentu nadania nr NIP (jeśli Oferent jest podmiotem prowadzącym działalność leczniczą).
 • Kopię aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z Nr 283, poz. 2825).
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz prawa wykonywania zawodu osób udzielających świadczeń będących przedmiotem konkursu.
 • Oświadczenie Oferenta, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszych warunków.
 1. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

1.Na kryterium oceny złożonych ofert składać się będzie:

 1. zaoferowanie najniższej wartość procentowa za którą lekarz stomatolog zobowiążę się do udzielania świadczeń zdrowotnych – 100%,
 1. W toku badania i oceny ofert Udzielający Zamówienia może żądać od Oferenta wyjaśnień i prowadzić negocjacje dotyczące treści złożonej oferty.
 1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1 CENA 100 %

CENA:

Wzór na obliczenie oceny w zakresie kryterium CENA:

P=Kx Wmin/W

gdzie:

P- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie dla kryterium CENA

K- maksymalna ilość punktów ustalona dla kryterium CENA – 100 pkt

W- cena rozpatrywanej oferty

Wmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert.

 1. Miejsce i termin składania ofert.
 1. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, w terminie do dnia 28 marca 2017 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30.
 2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona w terminie nie późniejszym niż wyżej określony.
 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
 4. Celem dokonania zmian, bądź poprawek – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu.
 1. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, w dniu 28 marca 2017 o godzinie 10:05.
 2. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie.
 3. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.
 4. Komisja konkursowa informuje oferenta na piśmie o odrzuceniu jego oferty jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu w terminie związania z ofertą.

XII. Termin związania ofertą.

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej () oraz art. 152 i 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych () oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.

Załączniki:

 1. Formularz Ofertowy.
 2. Oświadczenie Oferenta.

11 – KONKURS OFERT STOMATOLOGIA