1/20 wynajem budynku nr 74

Poznań 13 stycznia 2020

                           Ogłoszenie o pisemnym przetargu na dzierżawę wolnego pomieszczenia

Stosownie do art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) z póż. zm. i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), Dyrektor WSPL SP ZOZ  w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest budynek nr 74 w KW 8650 znajduje się w kompleksie SP ZOZ położonym w Poznaniu przy ul. A. Szylinga 1 – teren WSPL-u w Poznaniu. Budynek nr 74 o powierzchni użytkowej 17 m². Budynek przeznaczony na prowadzenie działalności: medycznej, biurowej lub usługowej.   

Pomieszczenia nie remontowane.

 1. Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 2. Cenę wywoławczą:
  • Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego ustala w wysokości 40 zł + 23% podatek VAT
 3. Opłata stałe i eksploatacyjne oraz opłaty za korzystanie z części wspólnych – ryczałt w wysokości 9 zł + 23% VAT za 1 m² o których mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy.
 4. Opłata za energię elektryczną – wg wskazań licznika x aktualny średnia cena netto 1 kWh + VAT;
 5. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Dzierżawca.
 6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
 7. Oferty należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni do dnia 21 stycznia 2020 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa na dzierżawę budynku nr 74.
 8. Dopuszczamy złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.info.pl
 9. Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 wejście C pokój 357.
 10. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 12. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową dzierżawionej powierzchni.
 13. Oferta powinna zawierać:
 14. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
  • Wyciąg z rejestru (KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.
  • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
  • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
  • Potwierdzenie wniesienia wadium.
  • Zaświadczenie wystawione przez WSPL o braku zaległości płatniczych (dotyczy obecnych dzierżawców).
 15. W przypadku osób fizycznych:
  • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
  • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
  • Potwierdzenie wniesienia wadium.
  • Zaświadczenie wystawione przez WSPL o braku zaległości płatniczych (dotyczy obecnych dzierżawców).

 

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1 pokój 357. tel. 261 574 201 www.wspl.info.pl

Załączniki:

1-wynajem-optyk

ogłoszenie-wynajem-wspl-poznań