14/19 pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż aptek i najem pomieszczeń w których obecnie funkcjonują apteki

Poznań 7 maja 2019

Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na:

 1. sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci:
  1. Apteka ogólnodostępna pod nazwą „MILFARMA” funkcjonującej przy ul. A. Szylinga 1, 60-787 Poznań;
  2. Apteka ogólnodostępna pod nazwą „Solna” typu B funkcjonującej przy ul. Solnej 19-21, 61-736 Poznań
 2. najem pomieszczeń w których obecnie funkcjonują w/w apteki.

Do sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29), ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 t.j. z dnia 2019.03.15).

Do najmu pomieszczeń stosuje się art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) z póż. zm. i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

 Przedmiotem postępowania przetargowego jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz najem pomieszczeń wchodzące w skład zasobu nieruchomości położonej w WSPL w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 i ul. Solnej 21.

Powierzchnia pomieszczeń kształtuje się następująco:

 1. Szylinga 1,
  • Parter pomieszczenia nr 57 do 70: 57 – 10,7 m², 58 – 2,5 m², 59 – 41 m², 60 – 12,6 m², 61 – 11,40 m², 62 – 14,4 m², 63 – 4,7 m², 64 – 5,9 m², 65 – 7,9 m², 66 – 8,3 m², 67 – 12,9 m², 68 – 4,6 m², 69 – 3,7 m², 70 – 2,6 m², komunikacja – 15,6 m² (razem 158,7 m²) obecnie w pomieszczeniach prowadzona jest apteka,
 2. Solna 21,
  • Parter pomieszczenia nr 26 (9,98 m²), 27 (2,91 m² + 9,10 m²), nr 28 (7,56 m²), nr 29 (17,88 m²+ 25,41 m² + 5,34 m²) (razem 78,18 m²) obecnie w pomieszczeniach prowadzona jest apteka.

Pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie działalności aptecznej ogólnodostępnej lub na inną działalność medyczną.

 1. Umowa zostanie zawarta na okres do 10 lat.
 2. Cenę wywoławczą za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dwie apteki) ustala się w wysokości 25.000,00 zł brutto. Pozostałe warunki zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa określa wzór umowy.

Cena nie obejmuje leków będących w aptekach, które zostaną rozliczone w sposób wskazany w umowie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty za przeniesienie zezwolenia o którym mowa w art. 104a ustawy Prawo farmaceutyczne.

 1. Cenę wywoławczą najmu pomieszczeń:
  • Pomieszczenia ul. Szylinga 1:
   • Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 48 zł + 23% podatek VAT co daje brutto – 59,04 zł za 1 m².
   • Opłaty stałe i eksploatacyjne oraz opłaty za korzystanie z części wspólnych – ryczałt w wysokości 13 zł + 23% VAT za 1 m² co daje brutto – 15,99 zł za 1 m² o których mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy.
  • Pomieszczenia ul. Solna 21:
   • Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 33 zł + 23% podatek VAT co daje brutto – 40,59 zł za 1 m².
   • Opłaty stałe i eksploatacyjne oraz opłaty za korzystanie z części wspólnych – ryczałt w wysokości 12 zł + 23% VAT za 1 m² co daje brutto – 14,76 zł za 1 m² o których mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy.
 1. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Najemca.
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł. Wadium przepada w razie uchylenia się Najemcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu.
 3. Oferty należy złożyć w siedzibie Wynajmującego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni do dnia 30 maja 2019 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa – Apteka”.
 4. Dopuszczamy złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: zam.pub@wspl.poznan.pl
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2019 o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 wejście C pokój 357.
 6. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 8. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszową za najem powierzchni.
 9. Oferta powinna zawierać:
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
   • Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i US.
   • Wyciąg z rejestru ( KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) stwierdzający stan prawny, miejsce i charakter działalności gospodarczej.
   • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
   • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekty umów.
   • Potwierdzenie wniesienia wadium.
   • Oświadczenie za spełnia wymogi do prowadzenia aptek ogólnodostępnych
 • W przypadku osób fizycznych:
  • Wypełnienie formularza ofertowego (zał. nr.1),
  • Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz projekt umowy.
  • Potwierdzenie wniesienia wadium.
  • Oświadczenie za spełnia wymogi do prowadzenia aptek ogólnodostępnych

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Poznań ul. Szylinga 1 pokój 357. tel. 261 574 201 www.wspl.info.pl;   261 572 019 – główny księgowy

załączniki:

ogoszenie-wynajem-pomieszcze-wspl-pozna

dokumenty-do-przetargu