12/20 sprzedaż samochodu karetki

Poznań 14 maja 2020

 Dyrektor WSPL SP ZOZ w Poznaniu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg

na sprzedaż pojazdu będącego w posiadaniu WSPL-u w Poznaniu

 1. Do przeprowadzenia przetargu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19).
 2. Organizatorem przetargu jest Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21 w Poznaniu.
 3. Przedmiotem postępowania przetargowego jest sprzedaż (KARETKI) samochodu osobowego:
  • Marka samochodu: Fiat Doblo – samochód specjalny sanitarny (karetka
   transportowa),
  • Model/typ: Fiat/Wietm arscher DOBLO,
  • Rok produkcji: 2008,
  • Numer identyfikacyjny (VIN) ZFA22300005658232,
  • i moc silnika: 1910, 77 KW + turbina,
  • Rodzaj paliwa: ON,
  • Stan licznika 137 tyś. Km,
  • Komplet kluczyków (2 szt.),
  • Karta pojazdu nr AAB1205124,
  • Pojazd zarejestrowany: Nr rej. PO 053TL.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji.
 5. Nabywca zobowiązany będzie do podpisania umowy sprzedaży.
 6. Samochód można oglądać w miejscu postoju w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 w godzinach od 10:00 do 12:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Grzegorzem Jakubowskim, tel. 728 882 892.
 7. Cena wywoławcza samochodu: 29.900,00 zł brutto.
 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej samochodu, tj.: 2.990,00 zł.
 9. Dowodem wniesienia wadium będzie pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na konto bankowe Sprzedającego BGK 97 1130 1088 0001 3137 0720 0003 z dopiskiem „Wadium – samochód” potwierdzone faktycznym wpływem środków na rachunek przed upływem terminu wnoszenia wadium.
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Wynajmującego, w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 Sekretariat przychodni do dnia 29 maja 2020 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta przetargowa – Karetka”.
 11. Dopuszczamy złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: pub@wspl.poznan.pl
 12. Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 10.05 w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 wejście C pokój 357.
 13. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 15. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
  • nazwisko i imię lub nazwę firmę oferenta, serię i numer dowodu osobistego lub nr NIP;
  • adres zamieszkania oferenta bądź siedziby oferenta;
  • cenę oferowaną za przedmiot przetargu (oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza);
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu;
  • dowód dokonania wpłaty wadium;
 16. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
 17. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu.
 18. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy lub w sytuacji, gdy nie dokona zapłaty za nabyty samochód.
 19. Kupujący jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 20. Kupującym zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę nabycia samochodu spośród złożonych ofert.
 21. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 22. .W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę, Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.
 23. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.
 24. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający poinformuje Kupującego o terminie zawarcia umowy.
 25. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia wystawienia przez Sprzedającego faktury.
 26. Wadium złożone przez Kupującego zostanie zaliczone na poczet ceny.
 27. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium oraz podpisaniu umowy i protokołu wydania przedmiotu sprzedaży.
 28. Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO w celu przeprowadzenia postępowania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań. Strona internetowa: wspl.info.pl
 • z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, SPZOZ ul. Solna 21, 61-736 Poznań można się skontaktować: iod@wspl.info.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

12-sprzedaŻ-karetki