9_17 Konkurs ofert – ogłszenie wykonanie badań laboratoryjnych

Poznań 15 marca 2017

OGŁOSZENIE

w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert

w zakresie wykonania badań laboratoryjnych.

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02),
 3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonania badań laboratoryjnych. oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie medyczne – wykonanie badań laboratoryjnych.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie badań laboratoryjnych wg wykazu wyszczególnionego w załączniku nr 2:
 2. Termin realizacji zamówienia 18 miesięcy od podpisania umowy. 
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na poszczególne badania.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym. Szacunkowa liczba osób to 8.000.
 5. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie WSPL.
 6. Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępniona będzie na stronie internetowej , można również odebrać w siedzibie zamawiającego, otrzymać drogą pocztową, lub poczta elektroniczną.
 7. Dyrektor WSPL zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 8. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 9. O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – do 7 dni od daty otwarcia ofert.
 10. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji jest Elżbieta Kubiak tel. 261 572 494.
 11. Oferty należy złożyć w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań – sekretraiat, w terminie do dnia 23.03.2017 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30.
 12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSPL w Poznaniu, w dniu 23.03.2017 r. o godzinie 10:05.
 13. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena ( koszt)                                                                            100 %

Załączniki:

9_17 Konkurs ofert – ogłoszenie wykonanie badań laboratoryjnych

9 – BADANIA LABORATORYJNE

9_17 wyjasnienia tresci – Konkurs ofert – ogloszenie wykonanie badan laboratoryjnych –