8/17 konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego

Organizator Konkursu

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na wybór brokera ubezpieczeniowego

dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań

w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia komunikacyjne, grupowego ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników

zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 oraz ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tj. z dnia 28 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2077)

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 2. Ofertę należy złożyć w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1 60-787 Poznań Sekretariat przychodni w terminie do dnia 24.03.2017 r. do godziny 10:00, lub przesłać na adres:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. A. Szylinga 1

60-787 Poznań

– w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na Brokera – oferta nie otwierać do dnia 24.03.2017 r. do godz. 10.00”.

 1. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu zawarte są w „Regulaminie Konkursu”.
 2. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Organizatora konkursu pod adresem www.wspl.info.pl
 3. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
 4. Zakres i tryb pracy Komisji konkursowej określa „Regulamin Konkursu”.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie, jednak nie po rozstrzygnięciu Konkursu, i po zawiadomieniu wykonawcy, który uzyskał najwyższą ilość punktów.
 6. Upoważniony do kontaktów: Przewodniczący komisji konkursowej.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin Konkursu
 2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu – wzór Formularza Ofertowego.
 3. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu – wzór Tabeli do wypełnienia przez Oferenta

Załączniki:

OGLOSZENIE_O_KONKURSIE WSPL

8 – WYBOR BROKERA

8_17 Wyjasnienia tresci regulaminu – broker