2_17 dostawa materiałów biurowych i płyt cd dla rtg

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 1. Solna 21

61-736 Poznań

Zapytanie Ofertowe na dostawę artykułów biurowych.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY
 1. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań,
 2. Adres do korespondencji: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1 60-782 Poznań,
 3. Konto bankowe: BGK 97 1130 1088 0001 3137 0720 0003
 4. NIP: 778-13-43-849
 5. REGON: 631259672
 6. KRS: Sąd Rejonowy w Poznaniu nr 0000005572
 7. Strona internetowa:
 8. E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. „>
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artyków biurowych. 2 pakiety.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w złączniku nr 2.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
 2. Załaczyć dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

60-782 Poznań

do dnia 1 lutego 2017 r. do godz. 10:00.

 1. Oferte można złozyc również za pośrednictwem poczty elektronicznej:
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 1 lutego 2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:
 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

– cena – 80%

– termin dostawy wykonania zamówienia 10%

– posiadanie własnej strony internetowej – zamawianie asortymentu przez internet 10 %

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.wspl.info.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela pod numerem telefonu 261 574 201 oraz adresem email: zam.pub@wspl.poznan.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

– wzór Formularza Oferty

– projekt umowy.

Załączniki:

2 – MATERIALY BIUROWE

2_17 Wyjasnienia tresci zapytania do oferty dostawa mat biurowych

02 – 17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty