1_17 konkurs ofert na świadczenie usług medycznych lekarza specjalisty

Poznań 2 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert

w zakresie lekarza specjalisty

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02),
 3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.

jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu lekarza specjalisty oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:

 1. Udzielający Zamówienia:

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań

 1. Przedmiot konkursu ofert:

Udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów WSPL SP ZOZ w Poznaniu w zakresie: lekarza specjalisty.

Szczegółowo przedmiot konkursu i warunki wymagane przedstawione zostały w złączniku nr 3 – umowa.

Okres obowiązywania umowy 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 1. III.Miejsce udzielania świadczeń
 2. WSPL SP ZOZ w Poznaniu, Szylinga 1.
 1. IV.Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia: V. Obowiązki OferentaObligatoryjne:
 2. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U 2016.1638 t.j. z dnia 2016.10.07.), oraz lekarze   posiadający kwalifikacje zgodne zustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2015.464 t.j. z dnia 2015.04.01 ), spełniający n/w wymogi:
 3. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 2 stycznia 2017 r.na stronie internetowej (www.wspl.info.pl) oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu.
 1. Posiadający dyplom lekarz,
 2. Posiadający czynne prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 3. zezwolenie Izby Lekarskiej na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej – oświadczenie,
 4. zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich – kopia,
 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis KRS – kopia,
 6. polisa obowiązkowego OC na czas udzielania świadczeń,
 7. Wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – oświadczenie.
 8. VI. Sposób przygotowania oferty
 1. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 2. Oferta winna być złożona w formie pisemnej w języku polskimna formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami.
 3. Wszystkie dokumenty oferty muszą być podpisane, a kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
 4. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
 5. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: „Konkurs ofert – lekarz specjalista”. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent powinien zadać wszelkie niezbędne, w tym zakresie pytania.
 6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od Oferenta są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.

VII. Warunki udzielania świadczeń:

 1. Świadczenia udzielane będą w WSPL SP ZOZ w Poznaniu, (szczegółowe warunki określa umowa).
 2. Wymagamy aby udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza specjalisty wykonywane było zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówieniem na warunkach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 3.
 3. Udzielający Zamówienia z Przyjmującym Zamówienie będzie rozliczał się wg zasad określonych w umowie i stawek wykazanych w ofercie Przyjmującego zamówienie (Załącznik nr 1).
 4. Przyjmujący Zamówieniezobwiązujesiędoudzielaniaświadczeńzdrwotnychzgodniez harmonogramemsprządzanym i zatwierdzanymprzezUdzielającego zamówienie.
 5. PrzyjmującyZamówieniewczasieudzielaniaświadczeńniemożepuszczaćmiejscaudzielania świadczeńzdrwotnych.
 6. Przyjmujący Zamówieniezobwiązujesiędoniewykonywaniaświadczeńzdrwtnych finanswanychprzezNarodyFunduszZdrwiauinnegoŚwiadczeniodawcy wczasie uwzględnionymwharmongramie UdzielającegoZamówieniapdrygremzapłaty kar umownych,októrych mowawumowie.
 1. VIII.Dokumenty jakie powinien złożyć Oferent oraz warunki wymagane od Oferenta:
 2. Wypełniony Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem (załącznik nr 1) wraz załącznikami punkt V ogłoszenia.
 3. Dokumenty potwierdzające posiadane specjalizację.
 4. Oświadczenie Oferenta, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszych warunków.
 5. Zaakceptowany (parafowany) wzór umowy.
 6. IX. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:
 1. Na kryterium oceny złożonych ofert składać się będzie:
  1. zaoferowanie najniższej wartość procentowa za którą lekarz zobowiążę się do udzielania świadczeń zdrowotnych – 80%,
  2. praca w wojskowej służbie zdrowia – 20%.
 2. W toku badania i oceny ofert Udzielający Zamówienia może żądać od Oferenta wyjaśnień i prowadzić negocjacje dotyczące treści złożonej oferty.
 3. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
CENA 80 %

CENA:

Wzór na obliczenie oceny w zakresie kryterium CENA:

P=Kx Wmin/W

gdzie:

P- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie dla kryterium CENA

K- maksymalna ilość punktów ustalona dla kryterium CENA – 80 pkt

W- cena rozpatrywanej oferty

Wmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert.

PRACA W WOJSKOWEJ SŁUŻBIE ZDROWIA:

Pracował lub pracuje – 20 %

Nie pracował – 0%

Razem:

P= CENA + PRACA W WOJSKOWEJ SŁUŻBIE ZDROWIA

 1. W toku badania i oceny ofert Udzielający Zamówienia może żądać od Oferenta wyjaśnień i prowadzić negocjacje dotyczące treści złożonej oferty.
 2. Miejsce i termin składania ofert.
 1. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, Sekretariat przychodni w terminie do dnia 20 stycznia 2017 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30.
 2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona w terminie nie późniejszym niż wyżej określony.
 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
 4. Celem dokonania zmian, bądź poprawek – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu.
 1. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-782 Poznań, pokój 357, w dniu 20 stycznia 2017 r. o godzinie 10:05.
 2. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie.
 3. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu.
 4. Komisja konkursowa informuje oferenta na piśmie o odrzuceniu jego oferty jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej WSPL SP ZOZ w Poznaniu w terminie związania z ofertą.

XII. Termin związania ofertą.

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (), Dz.U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02),
 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej () oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02),

Załączniki:

1 – KONKURS LEKARZE SPECJALISCI Szylinga